HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT- DAVAYA DEVLET ALEYHİNE DEVAM EDİLMESİNE İMKAN TANINMASININ SAĞLANMASI- HAZİNENİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ İÇİN DAVACI TARAFA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 30.11.2011
Esas No 2011/4-837
Karar No 2011/719

- TAZMİNAT DAVASI- HAKİM ALEYHİNE AÇILAN TAZMİNAT- DAVAYA DEVLET ALEYHİNE DEVAM EDİLMESİNE İMKAN TANINMASININ SAĞLANMASI- HAZİNENİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ İÇİN DAVACI TARAFA SÜRE VERİLMESİ GEREĞİ

Özet
 
 
 

HÜKÜM TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN 6110 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE DAVAYA, DAVALI HAKİM ALEYHİNE DEVAM EDİLMESİ İMKANI KALMAMIŞTIR. BU DÜZENLEMELERE GÖRE YASAL HASIM DEVLET OLUP, HAKİMİN İSE ANCAK ZORUNLU İHBAR OLUNAN SIFATIYLA DAVADA YER ALMASI OLANAKLIDIR. İLK DERECE MAHKEMESİ SIFATIYLA YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ'NCE, YENİ YASAL DÜZENLEME DOĞRULTUSUNDA DAVAYA DEVLET ALEYHİNE DEVAM EDİLMESİNE İMKAN TANINMASININ SAĞLANMASI VE HAZİNENİN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ İÇİN DAVACI TARAFA SÜRE VERİLİP, HALEN DAVALI KONUMUNDA OLAN HAKİMİN İSE ZORUNLU İHBAR OLUNAN SIFATINI TAŞIDIĞI DA GÖZETİLEREK, SONUCUNA GÖRE BİR KARAR VERİLMESİ OLMALIDIR.İçerik

Taraflar arasındaki Tazminat davasından dolayı, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nden verilen 15.12.2009 gün ve 2009/5 E. 2009/56 K. sayılı kararın düzeltilerek onanmasını kapsayan ve temyiz mahkemesi sıfatıyla Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'ndan çıkan 24.03.2010 gün, 2010/4-192 E. 2010/163 K. sayılı ilamın, karar düzeltilmesi yoluyla incelenmesi davacı tarafından verilen dilekçe ile istenilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca dilekçe, düzeltilmesi istenen ilam ve dosyadaki ilgili bütün kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARI

Dava, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 573 ve izleyen maddeleri uyarınca hakim aleyhine açılan tazminat istemine ilişkindir.

Davacılar tarafından davalı Hakim aleyhine 01.07.2009 tarihinde tazminat istemiyle açılan davada,

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nce ilk derece mahkemesi sıfatıyla, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573.maddesindeki koşullar oluşmadığından davanın reddine dair verilen 15.12.2009 tarihli karar, davacının temyizi üzerine Hukuk Genel Kurulu'nun 24.03.2010 tarihli kararıyla düzeltilerek onanmış olup, davacı tarafça düzelterek onama kararına karşı karar düzeltme isteminde bulunulmaktadır.

Özel Daire'ce bidayet mahkemesi sıfatıyla verilen kararın Hukuk Genel Kurulu'nca düzeltilerek onanmasından sonra, 14 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 09 Şubat 2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet ve kararları nedeniyle açılacak tazminat davalarında uygulanacak esas ve usule ilişkin yeni düzenlemeler getirilmiştir.

09 Şubat 2011 tarih ve 6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12.maddesiyle, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununa 93 üncü maddeden sonra gelmek üzere eklenen 93/A maddesinde hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet veya verdikleri her türlü kararlar nedeniyle

a) Ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir.

b) Kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanılarak da olsa hakim veya savcı aleyhine tazminat davası açılamaz.

Hükmü öngörülmüştür. Yine, 6110 sayılı Kanunun 14/1-a maddesiyle değiştirilen 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 573.maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde, Hakimlerin yargılama faaliyetlerinden dolayı… Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir… hükmü getirilmiştir.

6110 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 2/2'de ise hakimler ve Savcılar Kanununa bu Kanunla eklenen 93/A maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun bu Kanunla değiştirilen 573. maddesi hükümleri bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihte,

a) Görülmekte olan davalar,

b) Kesinleşmemiş hükümler,

c) Miktar veya değeri itibarıyla temyiz veya karar düzeltme yoluna gidilemediği için kesinleşen hükümler,

bakımından da uygulanır ve davaya Devlet aleyhine devam olunur. Düzenlemesine yer verilmiştir.

Nihayet, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nu yürürlükten kaldıran ve 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun Hakimin Sorumluğunu düzenleyen İkinci Ayırımın, Devletin sorumluluğu ve rücu başlığı altında düzenlenen 46/1. maddesinde, Hakimlerin yargılama faaliyetinden dolayı … Devlet aleyhine tazminat davası açılabilir:… düzenlemesine yer verilerek, 6110 sayılı Kanunun 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 573. maddesinde pasif husumet yönüyle yaptığı değişiklik, aynen muhafaza edilmiştir.

Bu açık hükümlerden anlaşıldığı üzere, hakim ve savcıların bir soruşturma, kovuşturma veya davayla ilgili olarak yaptıkları işlem, yürüttükleri faaliyet ve kararları nedeniyle ancak Devlet aleyhine tazminat davası açılabileceği, kişisel kusur, haksız fiil veya diğer sorumluluk sebeplerine dayanılarak da olsa hakim veya savcı aleyhine tazminat davası açılamayacağı her türlü kuşku ve duraksamadan uzaktır.