İTİRAZIN KALDIRILMASI - İCRA TAKİP DOSYASININ ASLININ İLGİLİ YERDEN DOSYA İÇERİSİNE GETİRTİLMESİ EKSİKLİĞİN TAMAMLANMASINDAN SONRA HAKİMİNCE SON KONTROLÜ DE SAĞLANARAK TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILMAK ÜZERE DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ
T.C.
Yargıtay

Hukuk Genel Kurulu


Tarih 04.04.2012
Esas No 2012/12-92
Karar No 2012/278

- İTİRAZIN KALDIRILMASI - İCRA TAKİP DOSYASININ ASLININ İLGİLİ YERDEN DOSYA İÇERİSİNE GETİRTİLMESİ EKSİKLİĞİN TAMAMLANMASINDAN SONRA HAKİMİNCE SON KONTROLÜ DE SAĞLANARAK TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILMAK ÜZERE DOSYANIN YARGITAYA GÖNDERİLMESİ GEREKTİĞİ

Özet
 
       www.neohukuk.net

MAHKEMECE YAPILACAK İŞ B... 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN İCRA TAKİP DOSYASININ ASLININ İLGİLİ YERDEN DOSYA İÇERİSİNE GETİRTİLMESİ BELİRTİLEN EKSİKLİĞİN TAMAMLANMASINDAN SONRA DİZİ PUSULASINA DA BAĞLANIP, HAKİMİNCE SON KONTROLÜ DE SAĞLANARAK TEMYİZ İNCELEMESİ YAPILMAK ÜZERE DOSYANIN YARGITAY'A GÖNDERİLMESİ OLMALIDIR.İçerik

Taraflar arasındaki itirazın kaldırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, Bakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesince yetki itirazının kaldırılmasına, faize dair itirazın kaldırılması talebinin reddine dair verilen 22.12.2009 gün ve 1004 - 2051 Sayılı kararın incelenmesi tarafların vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 06.07.2010 gün ve 2010/5669-18160 Sayılı ilamı ile bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda, mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

H.G.K.nca incelenerek dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü.

Öncelikle belirtilmelidir ki, sağlıklı bir temyiz incelemesi yapılabilmesi için hükme esas alınan deliller ile dava evrakının eksiksiz olması, işlem sırasına göre belli bir düzen içinde bulunması gerekmektedir.

Nitekim bu gereğin yerine getirilmesine yönelik olarak Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Yazı İşleri Yönetmeliği'nin 25. Maddesinde dava dosyalarının düzenlenmesine ilişkin kurallar açıklanmış ve aynı maddede dosyaya giren her kağıt ve evrakın dosyanın kapağında gösterilen belli hanelere düzgünce yazılması ve bu hanelerde yer alan numaraların dosyadaki evrak üzerinde de aynı sırayla gösterilmesi, tek kartona sığmayan dosyalarda başka bir kartona geçilmesi halinde de aynı kurallara uyularak iki ya da daha fazla kartonun sırasıyla birbiriyle ilgilendirilmesi gereğine işaret edilmiştir.

Uygulamada dizi pusulası olarak adlandırılan bu işlem dosyanın temyiz incelemesine eksiksiz gönderilmesini sağlamakla zaman ve evrak kaybını da önlemektedir.

Yine aynı Yönetmeliğin 53.Maddesinin 5, 6, 7, 8. fıkralarında dosyaların temyiz incelemesine gönderilirken dikkat edilmesi gereken hususlar ve bununla ilgili sorumluluklar sıralanmıştır.

Direnme kararı ve ekleri temyiz incelemesi için gönderilmiş ise de yapılan incelemede;

Bakırköy 7. İcra Müdürlüğü'nün 2008/15448 esas sayılı icra takip dosyasının aslı dosya içerisinde yer almamakta, anılan dosyanın yetkili mercii ya da kişinin onayı olmayan fotokopisi bulunmaktadır.

Belirtilen icra takip dosyası içerisinde borçlu idareye ödeme emrinin tebliğ edildiği fotokopi şeklindeki mazbatada tebliğ tarihi tespit edilememekle, ödeme emrine itirazın yasal süresi içerisinde olup olmadığı denetlenememektedir.